1537 Viehschatzungsregister

(StAM, MLA 264, Nr. 1a, f. 21r-27v)
Die Wiedergabe erfolgt in moderner Schreibweise gg = Goldgulden.
Eine mehrfach sich wiederholende Abkürzung konnte nicht aufgelöst werden. Sie lautet: ½ H g.
In der Tabelle steht dann einfach Schatzung.

Name Personal Pferde Fohlen Ochsen Kühe Rinder Schweine Ferkel Mutte Schafe Immen Mark Schilling Denar
Meinert 1 Knecht 1 Magd 4 4 4 4 12 4 4
Elfrich 5 4 5 4 6 12 4 2
Reppenhorst 4 3 4 4 3 2 10
Schulte Austum 1 Knecht 4 3 3 1 10 2 10
Helmer 3 2 1 3 1 5 1 5 ½
Konert 1 Magd 4 1 4 4 8 1 11 2 11 ½
Hörsteken 4 3 1 2 12 2 1 8
Middelhoff 3 3 3 4 1 8
Vincken Otte et uxor ½ gg
Uphoff, Hermann 3 2 3 3 1 10 1 10 10
Horsting, Heinrich et uxor ½ gg
Kersten, Herman et uxor ½ gg
Kerckhoff, Johann 1 Ort
Kerckhoff 1 Ort
Krüler 3 3 3 6 12 2 2
Huesmann 4 3 3 1 1 9 6
Hegemann 3 2 1 3 1 5 8
Spieker, Johann 3 2 2 9 2
Mollers, Heyne 4 2 3 2 6 12 2 11
Schomaker, Gerd 3 1 3 1 12 1 10 ½
Veltmann 3 2 1 2 12 1 8 8
Dreihues 3 3 3 3 10 2 6
Becke, Hermann et uxor ½ gg
Berning, Hermann 5 5 6 7 20 3 8
Spaning, Hermann 1 Knecht 5 2 5 6 9 30 4 5 8
Kindermann 5 2 4 6 6 20 2 4 2
Kippenbrock 4 1 5 6 9 30 6 4 6 ½
Westert 3 3 1 2 1 4 8
Schulte Bisping 1 Knecht 1 Magd 5 1 4 5 4 8 20 5 6
Varwick 4 2 3 6 5 12 3 2 ½
Dahlmann 1 Junge 5 2 4 4 6 12 3 7 9
Theißelmann 4 2 4 4 6 10 3 2
Kattenbeck 3 2 3 10
Hummert 3 3 3 4 20 2 4
Dyckmeyersche 3 10 11
Brügge, Berndt 3 1 1 ½ gg
Johan upter Haer et uxor ½ gg
Abelman 4 3 4 4 5 10 2 6
Schulte Veltrup 5 2 5 6 6 4 36 4 11 4
Dyckman 3 3 4 10 1 10
Schweerman 1 Junge 1 Magd 3 4 4 8 1 15 1 3 7 9
Backman 1 Knecht 5 1 5 5 3 6 40 4 10 3
Werning 4 3 4 6 2 10 2 6 8
Hilbert 3 3 2 4 1 10 1 11 ½
Wilcken, Wilhem 4 4 2 4 10 2 5
Ahlert 4 2 4 4 10 12 3 4 ½
Hermeler 1 Junge 5 5 4 5 4 20 3 3
Stover 4 4 5 8 6 2 20 3 5 ½
Schulte Lintel 2 Knechte 5 4 5 5 5 5 50 7 2 2
Helmer, Johann et uxor ½ gg
Veltkamp, Otto et uxor ½ gg
Wermert in Isendorf 4 2 2 1 1 6 ½
Kotter 3 4 2 6 12 2 4
Holscher 2 1 2 2 2 1 2
Timmer, Hermann 2 3 2 9 2 1 7 ½
Krumbeck 4 2 6 4 3 8 2 5
Winninghoff 2 Knechte 5 4 5 4 10 20 5 11
Scroder, Gerd et uxor ½ gg
Konert, Albert 3 2 2 5 1 3 4
Reddeker, Reiner et uxor ½ gg
Kock, Johann ½ gg
Scroder, Johann et uxor ½ gg
Blomert 5 2 4 4 12 2 7
Beckwermert 6 4 4 5 5 20 3 8 2
Deitmar 4 3 3 1 6 2 6
Scroder, Gert upten mollekampe ½ gg
Nießing, Claes 3 4 1 1 5 ½
Hecke, Johan et uxor ½ gg
Dreeses, Johan ½ gg
Dyck, Hermann 4 1 2 10
Strate, Hinrick ½ gg
Kosters, Ode pauper
Kosters, Bernd ½ gg
Nießing, Bernard 4 6 2 6 2 5
Reddeker, Johann 3 3 3 1 4 ½
Brand, Johann 1 4 1 4 1 1
Wever, Heinrich 1 Ort
Wever, Hermann 2
Hillen Godeke ½ gg
Wever, Johann ½ gg
Waterkampsche 1 Ort
Kerstiensche 2 2 10
Kerstiens, Else ½ gg
Reppenhorst, Bernd ½ gg
Nießing, Johann ½ gg
Stover, Hermann 1 Ort
Storck, Heinrich pauper
Moller, Hermann 1 Ort
Schmidt, Hermann 1 Ort
Wenneker, Johann 3 3 4 1 5
Otto Meynertyncks husse 1 Ort
Timmer, Bernd 3 2 2 2 1 1 4
Kremer, Gerd 1 gg
Frantz .. gyldekamp ½ gg
Wessels, Gerd 4 4 3 4 2 4
Koep, Johann ½ gg
Dystelkamp ½ gg
Jurgen upter horst ½ gg
Wilken Spaning 5 2 3 2 4 11 3 6
Beike, Johann 3 2 2 10 1 6 8
Wiening, Grete (wynynck) pauper
Brinckmann 4 2 2 2 1 7
Overbeck 4 4 4 6 2 3
Dirting 3 3 2 3 10 1 5 ½
Hinterding, Gerd 2 2 2 12 1 5
Budde 4 3 4 4 15 2 7 ½
Schulte Hanhoff 1 Knecht 1 Junge 1 Magd 5 4 6 5 10 20 6 6 ½
Hagen, Hermann 4 1 2 10
Kosters, Gerd ½ gg
Kotkamp 1 Ort
Borger 3 3 2 3 10 1 10 ½
Reckenfeld 4 2 4 1 10 2 1 4
Kibbeke 3 2 1 1 1 2 ½
Bockholt 5 4 6 8 4 80 8 6 9
Sant Berch 1 Ort
Hester 4 4 4 5 20 3 6
Voßschulte 1 Knecht 1 Junge 5 2 4 2 6 4 25 4 11
Gerding, Albert 3 2 1 6 1 6 ½
Prenger 3 2 2 1 10 1 7 ½
Bröker 3 3 2 butte verschrieben für mutte? 10 1 10
Buddenbeck 2 2 2 1 1 6
Schmalenbrock 1 Ort
Hilbert in Isendorf 4 3 4 6 12 2 7
Wachelau 1 Knecht 4 4 6 7 6 20 4 1