1537 Viehschatzungsregister

(StAM, MLA 264, Nr. 1a, f. 21r-27v)

Die Wiedergabe erfolgt in moderner Schreibweise gg = Goldgulden. Eine mehrfach sich wiederholende Abkürzung konnte nicht aufgelöst werden. Sie lautet: ½ H g.

In der Tabelle steht dann einfach Schatzung

Name

Personal

Pferde

Fohlen

Ochsen

Kühe

Rinder

Schweine

Ferkel

Mutte

Schafe

Immen

Mark

Schil-ling

Denar

Meinert

1 Knecht

1 Magd

4

-

4

4

4

-

-

-

12

-

4

4

-

Elfrich

-

5

-

4

5

4

6

-

-

12

-

4

2

-

Reppenhorst

-

4

-

-

3

4

-

4

-

3

-

2

-

10

Schulte Austum

1 Knecht

4

-

-

3

3

-

-

1

10

-

2

10

-

Helmer

-

3

-

-

2

1

-

3

1

5

-

1

5 ½

-

Konert

1 Magd

4

1

-

4

4

-

8

1

11

-

2

11 ½

-

Hörsteken

-

4

-

-

3

1

-

2

-

12

-

2

1

8

Middelhoff

-

3

-

-

3

3

4

-

-

-

-

1

8

-

Vincken Otte et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Uphoff, Hermann

-

3

-

-

2

3

3

1

-

10

-

1

10

10

Horsting, Heinrich et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Kersten, Herman et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Kerckhoff, Johann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Kerckhoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Krüler

-

3

-

-

3

3

-

6

-

12

-

2

2

-

Huesmann

-

4

-

-

3

3

-

-

1

-

-

1

9

6

Hegemann

-

3

-

-

2

1

-

3

-

-

-

1

5

8

Spieker, Johann

-

-

-

-

3

2

-

2

-

-

-

-

9

2

Mollers, Heyne

-

4

-

2

3

2

6

-

-

12

-

2

11

-

Schomaker, Gerd

-

3

1

-

3

-

-

-

1

12

-

1

10 ½

-

Veltmann

-

3

-

-

2

1

-

2

-

12

 

1

8

8

Dreihues

-

3

-

-

3

3

3

-

-

10

-

2

-

6

Becke, Hermann et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Berning, Hermann

-

5

-

-

5

6

7

-

-

20

-

3

8

-

Spaning, Hermann

1 Knecht

5

-

2

5

6

9

-

-

30

4

5

8

-

Kindermann

-

5

-

2

4

6

6

-

-

20

2

4

2

-

Kippenbrock

-

4

1

-

5

6

9

-

-

30

6

4

6 ½

-

Westert

-

3

-

-

3

1

-

2

-

-

-

1

4

8

Schulte Bisping

1 Knecht

1 Magd

5

1

4

5

4

8

-

-

20

-

5

6

-

Varwick

-

4

-

2

3

6

5

-

-

12

-

3

2 ½

-

Dahlmann

1 Junge...

5

-

2

4

4

6

-

-

12

 

3

7

9

Theißelmann

-

4

-

2

4

4

6

-

-

10

-

3

2

-

Kattenbeck

-

3

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

10

-

Hummert

-

3

-

-

3

3

4

-

-

20

-

2

4

-

Dyckmeyersche

-

-

-

-

3

-

-

-

-

10

-

-

11

-

Brügge, Berndt

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

 

½ gg

 

Johan upter Haer et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Abelman

-

4

-

-

3

4

4

5

-

10

-

2

6

-

Schulte Veltrup

-

5

-

2

5

6

6

4

-

36

-

4

11

4

Dyckman

-

3

-

-

3

-

4

-

-

10

-

1

10

-

Schweerman

1 Junge...

1 Magd

3

-

-

4

4

-

8

1

15

1

3

7

9

Backman

1 Knecht...

5

1

-

5

5

3

6

-

40

-

4

10

3

Werning

-

4

-

-

3

4

6

2

-

10

-

2

6

8

Hilbert

-

3

-

-

3

2

-

4

1

10

-

1

11 ½

-

Wilcken, Wilhem

-

4

-

-

4

2

4

-

-

10

-

2

5

-

Ahlert

-

4

-

2

4

4

10

-

-

12

-

3

4 ½

-

Hermeler

1 Junge...

5

-

-

5

4

5

4

-

20

-

3

-

3

Stover

-

4

-

-

4

5

8

6

2

20

-

3

5 ½

-

Schulte Lintel

2 Knechte

5

-

4

5

5

5

5

-

50

-

7

2

2

Helmer, Johann et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Veltkamp, Otto et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Wermert in Isendorf

-

4

-

-

2

2

1

-

-

-

-

1

6 ½

 

Kotter

-

3

-

-

4

2

6

-

-

12

-

2

4

-

Holscher

-

2

1

-

2

2

2

-

-

-

-

1

2

-

Timmer, Hermann

-

2

-

-

3

-

2

-

-

9

2

1

7 ½

-

Krumbeck

-

4

-

-

2

6

4

3

-

8

-

2

5

-

Winninghoff

2 Knechte

5

-

4

5

4

10

-

-

20

-

5

11

-

Scroder, Gerd et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Konert, Albert

-

3

-

-

2

2

-

5

-

-

-

1

3

4

Reddeker, Reiner et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Kock, Johann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Scroder, Johann et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Blomert

-

5

-

-

2

4

4

-

-

12

-

2

7

-

Beckwermert

-

6

-

-

4

4

5

5

-

20

-

3

8

2

Deitmar

-

4

-

-

3

3

-

-

1

6

-

2

-

6

Scroder, Gert upten mollekampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Nießing, Claes

-

3

-

-

4

-

-

-

1

-

-

1

5 ½

-

Hecke, Johan et uxor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Dreeses, Johan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Dyck, Hermann

-

-

-

-

4

1

2

-

-

-

-

-

10

-

Strate, Hinrick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Kosters, Ode pauper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosters, Bernd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Nießing, Bernard

-

4

-

-

6

2

6

-

-

-

-

2

5

-

Reddeker, Johann

-

3

-

-

3

-

3

-

-

-

-

1

4 ½

-

Brand, Johann

-

1

-

-

4

1

4

-

-

-

-

1

1

-

Wever, Heinrich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Wever, Hermann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

-

Hillen Godeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Wever, Johann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Waterkampsche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Kerstiensche

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

10

-

Kerstiens, Else

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Reppenhorst, Bernd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Nießing, Johann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Stover, Hermann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Storck, Heinrich pauper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moller, Hermann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Schmidt, Hermann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Wenneker, Johann

-

3

-

-

3

-

4

-

-

-

-

1

5

 

Otto Meynertyncks husse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Timmer, Bernd

-

3

-

-

2

2

-

2

1

-

-

1

4

-

Kremer, Gerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gg

 

Frantz .. gyldekamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Wessels, Gerd

-

4

-

-

4

3

-

4

-

-

-

2

-

4

Koep, Johann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Dystelkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Jurgen upter horst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Wilken Spaning

-

5

-

2

3

2

4

-

-

11

-

3

-

6

Beike, Johann

-

3

-

-

2

-

-

2

-

10

-

1

6

8

Wiening, Grete (wynynck) pauper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinckmann

-

4

-

-

2

2

2

-

-

-

-

1

7

-

Overbeck

-

4

-

-

4

4

6

-

-

-

-

2

3

-

Dirting

-

3

-

-

3

2

3

-

-

10

-

1

5 ½

-

Hinterding, Gerd

-

2

-

-

2

-

2

-

-

12

-

1

5

-

Budde

-

4

-

-

3

4

4

-

-

15

-

2

7 ½

-

Schulte Hanhoff

1 Knecht

1 Junge ...

1 Magd

5

-

4

6

5

10

-

-

20

-

6

6 ½

-

Hagen, Hermann

-

-

-

-

4

1

2

-

-

-

-

-

10

-

Kosters, Gerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ gg

 

Kotkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Borger

-

3

-

-

3

2

3

-

-

10

-

1

10 ½

-

Reckenfeld

-

4

-

-

2

-

-

4

1

10

-

2

1

4

Kibbeke

-

3

-

-

2

1

-

-

1

-

-

1

2 ½

-

Bockholt

-

5

-

4

6

8

-

-

4

80

-

8

6

9

Sant Berch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Hester

-

4

-

-

4

4

5

-

-

20

-

3

-

6

Voßschulte

1 Knecht

1 Junge ...

5

-

2

4

2

6

4

-

25

-

4

11

-

Gerding, Albert

-

3

-

-

2

-

-

-

1

6

-

1

6 ½

-

Prenger

-

3

-

-

2

2

-

-

1

10

-

1

7 ½

-

Bröker

-

3

-

-

3

-

-

-

2 butte verschrieben für mutte?

10

-

1

10

-

Buddenbeck

-

2

-

-

2

2

-

-

1

-

-

1

-

6

Schmalenbrock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ort

 

Hilbert in Isendorf

-

4

-

-

3

4

6

-

-

12

-

2

7

-

Wachelau

1 Knecht

4

-

-

4

6

7

6

-

20

-

4

1

-

Summarum des kerspels detten facit 238 marc 5 ß 11 d.

zurück zu den Listen